degtorad
Previous  Next

FUNCTION degtorad(deg AS DOUBLE) AS DOUBLE

Converts degrees to radians